กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันและเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
การจองใช้สถานที่ต่าง ๆ ที่กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ดูแลอยู่ กรุณาจองล่วงหน้า หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้เบอร์โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1113 หรือ 097 9245 109

อัตราค่าเช่าสถานที่

รายการสถานที่ อัตราค่าเช่า(บาท) หมายเหตุ
ครึ่งวัน ปกติ ค่าบริการสถานที่จัดอาหาร
หอประชุม - 16,000 3,000 เกิน 5 ชั่วโมง เพิ่มชั่วโมงละ 1000 บาท
อมราวดี 8,000 12,000 -
ร่มพะยอม 2,500 4,000 1,000
พื้นที่หน้าหอวัฒนธรรม - 8,000 1,000 งานเลี้ยงระยะเวลา 1-5 ชั่วโมง
นิมมานรดี - - -

ข่าวประชาสัมพันธ์