รายการจองสถานที่สำหรับบุคคลทั่วไป ดูปฏิทินการจองสถานที่

ลำดับ หน่วยงานที่ขอใช้บริการ ชื่อสถานที่จอง กิจกรรมที่จัด วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานะการดำเนินการ
1. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หอประชุม สถานีประชาชนสัญจร 2019-06-14 2019-06-14 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
2. นายลาน ประดิษฐสุข หอประชุม งานแต่งงาน 2019-11-06 2019-11-06 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
3. สำนักงาน ศอ.ปส.จ.นว. ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หอประชุม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 2019-06-25 2019-06-25 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หอประชุม งานแต่งงาน 2019-11-09 2019-11-09 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
5. กลุ่มงานคลัง หอประชุม งานแต่งงาน 2020-02-16 2020-02-16 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
6. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปัญญาภรณ์ อมราวดี เสวนาหัวข้อ "เทคนิคสร้างเด็กเก่ง 8D" 2019-06-29 2019-06-29 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
7. นายปิยลาภ มานะกิจ หอประชุม งานแต่งงาน 2020-01-05 2020-01-05 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
8. ชมรมครูนาฏศิลป์ นว.2 1/58 อมราวดี อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนาฏศิลป์ 2019-08-29 2019-08-30 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
9. สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ หอประชุม ราตรีสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ 2019-12-14 2019-12-14 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอประชุม อบรมโครงการเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 2019-09-04 2019-09-04 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
11. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หอประชุม จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 2019-09-27 2019-09-27 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
12. สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ หอประชุม งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2019-09-14 2019-09-14 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 หอประชุม งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2019-09-26 2019-09-26 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
14. นางรัตนา สวรรค์วัฒนกุล หอประชุม งานแต่งงานคุณนพณัฐ สวรรค์วัฒนกุล 2020-03-14 2020-03-14 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
15. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หอประชุม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2019-12-07 2019-12-07 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
16. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ หอประชุม งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 2019-09-16 2019-09-17 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
17. นายวีระศักดิ์ ประดิษฐ์ หอประชุม งานแต่งงาน 2020-02-29 2020-02-29 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
18. ว่าที่ ร.ท.ธนะวรรธน์ ครองสุขศิริชัย หอประชุม งานแต่งงาน 2020-02-08 2020-02-08 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
19. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด หอประชุม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 2019-12-21 2019-12-21 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
20. สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ หอประชุม จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ 2019-12-09 2019-12-09 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
21. ผศ.อภิเดช มงคลปัญญา หอประชุม ฉลองมงคลสมรสบุตรชาย 2020-07-19 2020-07-19 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
22. นางสาวสุตาภัทร เอี่ยมอ่อน หอประชุม งานแต่งงาน 2020-12-20 2020-12-20 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
23. ผอ.พันศักดิ์ ศรีทอง หอประชุม งานฉลองมงคลสมรส 2020-11-28 2020-11-28 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
24. ปานชนก หมีทอง หอประชุม งานแต่งงานนางสาวปานชนก หมีทอง และ นายสิทธิกร อุงจิตต์ตระกูล 2021-02-20 2021-02-20 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
25. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หอประชุม งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2020-09-25 2020-09-25 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
26. งานแต่ง หอประชุม งานแต่ง 2020-10-25 2020-10-25 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
27. มาลารัตน์ แววแข หอประชุม งานแต่งงาน 2021-03-07 2021-03-07 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
28. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด หอประชุม ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 2020-12-26 2020-12-26 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
29. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ หอประชุม วันนัดพบแรงงาน co-payment 2020-11-11 2020-11-11 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
30. สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ หอประชุม แนะแนวการศึกษาให้นักศึกษาได้แนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 2020-12-15 2020-12-15 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
31. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ หอประชุม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 2021-02-13 2021-02-13 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
32. ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ อมราวดี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 2021-02-22 2021-02-22 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
33. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อมราวดี ประชุมสามัญประจำปี 2563 2021-03-12 2021-03-12 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
34. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ หอประชุม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 2022-02-12 2022-02-12 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
35. คุณชุติกาญจน์ การัก หอประชุม งานแต่งงาน 2022-05-29 2022-05-29 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม
36. - หอประชุม งานฉลองมงคลสมรส 2022-11-06 2022-11-06 อนุมัติการจองเรียบร้อย พิมพ์ / ดูแบบฟอร์ม