คณะกรรมการและบุคลากร

กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้

คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี

ประธานกรรมการ

อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา

รองประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ แสงสุข

กรรมการ

อาจารย์ปราณี เนรมิตร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ศัยยกุล

กรรมการ

อาจารย์พิมรา ทองแสง

กรรมการ

อาจารย์ชนันทิพย์ จันทรโสภา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน

กรรมการ

นายมงคล แพทองคำ

เลขานุการ

นางสุกัญญา มีวงษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายชาญณรงค์ แตงนารา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวคนึงนิจ อินทรีย์สุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกัญญา หมีทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการกำกับดูแลร้านจำหน่ายอาหาร

อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา

กรรมการ

อาจารย์ภาสกร วรอาจ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ แสงสุข

กรรมการ

อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์

กรรมการ

นายมงคล แพทองคำ

กรรมการ

อาจารย์พิมรา ทองแสง

กรรมการ

อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ

กรรมการ

อาจารย์ชนันทิพย์ จันทรโสภา

กรรมการ

นางสาวภาวินี โมกศักดิ์

กรรมการ

นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

นางสุกัญญา มีวงษ์

กรรมการและเลขานุการ

นายชาญณรงค์ แตงนารา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวคนึงนิจ อินทรีย์สุข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกัญญา หมีทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้

นายชาญณรงค์ แตงนารา

น.ส.คนึงนิจ อินทรีย์สุข

น.ส.กัญญา หมีทอง