คณะกรรมการและบุคลากร

กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้

คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูลกิตติ

รองประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา

กรรมการ

อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์

กรรมการ

อาจารย์ปราณี เนรมิตร

กรรมการ

อาจารย์ณัฎฐิรา กาญจนศิลป์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม

กรรมการ

นายมงคล แพทองคำ

เลขานุการ

นางสุกัญญา มีวงษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายชาญณรงค์ แตงนารา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวคนึงนิจ อินทรีย์สุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกัญญา หมีทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ


เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้

นายชาญณรงค์ แตงนารา

น.ส.คนึงนิจ อินทรีย์สุข

น.ส.กัญญา หมีทอง